Trung tâm đào tạo POHE – thời cơ đã đến

Chủ trương thành lập trung tâm đào tạo POHE được đề ra đúng vào thời điểm

đổi mới giáo dục đại học hướng tới mục tiêu “đến năm 2020 có 70-80% sinh

viên theo học các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ứng dụng”.

Cùng với quy định về phân tầng hệ thống giáo dục đại học trong Luật Giáo dục

đại học, có thể thấy, trong một tương lai không xa, hệ thống giáo dục đại học sẽ

chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các chương trình đào tạo POHE và các

trường đại học định hướng ứng dụng.

Để đón đầu những thay đổi đó, việc chuẩn bị thành lập trung tâm vào thời điểm

này là rất phù hợp để chuẩn bị nguồn nhân lực thực hiện các chương trình đào

tạo POHE trong các nhà trường. Với mục tiêu đào tạo cán bộ quản lý, giảng viên

về cách thức tổ chức quản lý, giảng dạy, chuyển giao chương trình đào tạo

POHE, các trung tâm đào tạo được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố tích cực trong

việc nhân rộng khái niệm POHE ở cấp hệ thống. Hiện tại 5 Trung tâm đã được

thành lập ở 5 trường Đại học với sự hỗ trợ tích cực của BQL dự án và các trung

tâm này địa chỉ tin cậy để đáp ứng cầu đào tạo bồi dưỡng để nhân rộng POHE

đến các cơ sở Giáo dục và đào tạo cả nước.

(Theo dự án POHE2

Viết bình luận